fbpx
loader

Slide QE Extension ប្រើប្រាស់ QuickBooks កាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពជាមួយបទពិសោធន៍ថ្មី
ទាញទិន្នន័យភ្លាមៗសម្រាប់ E-Filing ដោយមិនចាំបាច់ខាតពេលធ្វើពីរបីដង QuickBooks ផង Excel ផង។

វីដេអូជំនួយថ្មីៗ

QE Extension

QE Extension ជាកម្មវិធីដែលដំណើរការជាមួយ QuickBooks ដែលមានមុខងារជាភាសាខ្មែរ

 • បន្ថែមទិន្នន័យភាសាខ្មែរ និងមុខងារលើកម្មវិធី QuickBooks
 • សម្រួលដល់ការប្រកាសពន្ធស្របតាមប្រព័ន្ធពន្ធដារ និងស្តង់ដារគណនេយ្យកម្ពុជា
 • បច្ចុប្បន្នភាពអត្រាប្ដូរប្រាក់ពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា (NBC) ដោយស្វ័យប្រវត្តិ
 • ទាញយកទិន្នន័យសម្រាប់ធ្វើការ Upload ទៅ E-Filing ដោយស្វ័យប្រវត្តិ
 • ចេញវិក្កយបត្រតាមតម្រូវការជាផ្លូវការ ដោយរួមមានព័ត៌មានសម្រាប់ការបំពេញកាតព្វកិច្ចសារពើពន្ធគ្រប់ប្រភេទ
 • ទាញទិន្នន័យទាំងអស់ពី QuickBooks ទៅ Excel និងបញ្ចូលទៅក្នុង QuickBooks មួយថ្មីទៀតទេ
 • លោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវមានកម្មវិធី QuickBooks ដើម្បីអាចប្រើប្រាស់កម្មវិធី QE Extension បាន

មុខងារសំខាន់ៗ

ទាញយកទិន្នន័យ (QuickBooks To Excel)
 • ទាញយកទិន្នន័យពី QuickBooks ដែលមានរូបិយប័ណ្ណគោលជាប្រាក់ដុល្លារ (Home Currency USD) ឬរូបិយប័ណ្ណគោលជាប្រាក់រៀល (Home Currency KHR)
 • ទាញយកទិន្ន័យនៃប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ (Sales Invoice, Sales Receipt, Credit Memo, Receive Payment, Enter Bill, Pay Bill, Journal, Write Check ...) ពីកម្មវិធី QuickBooks
ទាញយកទិន្នន័យទាំងអស់ពី QuickBooks
កែប្រែរូបិយប័ណ្ណគោល
បញ្ចូលទិន្នន័យ (Excel To QuickBooks)
 • កែប្រែទិន្នន័យប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុលើ Excel ទៅតាមទម្រង់ QE ដែលបានទាញយកពីកម្មវិធី QuickBooks ឬកម្មវិធី POS ឬប្រព័ន្ធគណនេយ្យផ្សេងទៀត
 • បញ្ចូលអាត្រាប្តូរប្រាក់ទៅក្នុងប្រតិបត្តិការហិរញ្ញាវត្ថុដែលបានទាញយក សម្រាប់បំប្លែងទិន្នន័យទៅជា QuickBooks ថ្មីដែលមានរូបិយប័ណ្ណគោលផ្សេងគ្នា
 • ទិន្នន័យដែលអាចទាញចេញ​ និងបញ្ចូលទៅក្នុង QuickBooks
Lists/Master Data
 • Customer
 • Vendor
 • Employee
 • Chart of Account
 • Sales Rep List
 • Payment Term
 • List Item
 • ...
Customer Transactions
 • Estimates
 • Sales Orders
 • Invoices
 • Sales Receipts
 • Received Payments
 • Credit Memos
 • Refunds
Vendor Transactions
 • Purchase Orders
 • Item Receipts
 • Bills
 • Bill Payments
 • Checks
 • Credit Card Activities
Other Transactions
 • Journal Entry
 • Transfer Funds
 • Inventory Adjustment
 • Inventory Site
 • ...

របាយការណ៍

របាយការណ៍ស្របតាមប្រព័ន្ធពន្ធដារកម្ពុជា និងស្តង់ដារគណនេយ្យ

 • សៀវភៅទិនានុប្បវត្តិលក់
 • សៀវភៅទិនានុប្បវត្តិទិញ
 • តារាងតុល្យការ
 • របាយការណ៍ចំណេញខាត
 • តារាងបុគ្គលមិនជាប់អាករ
 • តារាងក្រុមហ៊ុនក្រៅប្រទេស
 • E-Filing (ការទិញ)
 • E-Filing (ការលក់)
 • E-Filing (បញ្ជីពន្ធកាត់ទុក)
Play Video

អតិថិជន / អ្នកផ្គត់ផ្គង់

Play Video
 • បង្កើត ឬបន្ថែម កែប្រែ លើគណនីអតិថិជន និងអ្នកផ្គត់ផ្គង់ (Customer/Vendor) ដោយអាចប្រើប្រាស់ជាពីរភាសា ខ្មែរ និងអង់គ្លេស
 • អាចពិនិត្យមើលរបាយការណ៍រួម ប្រវត្តិប្រតិបត្តិការ និងព័ត៌មានរបស់អតិថិជន និងអ្នកផ្គត់ផ្គង់ (Customer/Vendor)
 • បន្ថែមប្រភេទដៃគូអាជីវកម្មជាបុគ្គលជាប់អាករ ឬមិនជាប់អាករ និងលេខ VAT TIN ដៃគូអាជីវកម្មរបស់អ្នក សម្រាប់ចេញវិក្កយបត្រ ព្រមទាំងព័ត៌មានសម្រាប់ការបំពេញកាតព្វកិច្ចសារពើពន្ធគ្រប់ប្រភេទ

សន្និធិ

បន្ថែម ឬទាញយកទិន្នន័យពីទំនិញ ឬសន្និធិ (Items) ជាភាសាខ្មែរ និងអង់គ្លេស

បញ្ជីមុខងារសំខាន់ៗ

Items QuickBooks QE Extension
Customer List Yes Yes
Customer list in Khmer No Yes
Customer Tax Type No Yes
Add Customer VAT TIN No Yes
Create Sale Estimates Yes No
Convert Estimates to Invoices Yes No
Create Sales Order Yes Yes
Convert Sales Order to Invoices Yes Yes
Direct Create Invoices Yes Yes
Receive Payments and Discount Yes Yes
Vendors List Yes Yes
Vendors list in Khmer No Yes
Vendors Tax Type No Yes
Add Vendors VAT TIN No Yes
Create Purchase Orders Yes Yes
Convert Purchase Orders to Enter Bills Yes Yes
Items QuickBooks QE Extension
Direct Enter Bills Yes Yes
Pay Bills and Discount Yes Yes
Write Checks Yes Yes
Account Listing Yes Yes
Account Listing in Khmer No Yes
Financial Report in English Yes Yes
Financial Report in Khmer No Yes
Calculation and Posting Sale Tax automatically Yes Yes
Calculation and Posting all kind of Withholding taxes automatically No Yes
Calculation and Posting VAT Input automatically No Yes
Auto update NBC daily exchange rate No Yes
Export data for Tax sale record No Yes
Export data for Tax purchase record No Yes
Export withholding taxes list No Yes
Export data for upload E-VAT No Yes
Export data for upload E-Filing No Yes

កំណត់សម្គាល់

 • កំណត់សិទ្ធិរបស់អ្នកប្រើប្រាស់
 • អាចចូលប្រើប្រាស់ក្រុមហ៊ុនច្រើនគ្នាក្នុងពេលតែមួយ
 • តាមដានគណនីកំពុងប្រើប្រាស់
 • បន្ថែមទិន្នន័យ ឬទាញយកទិន្នន័យពីទំនិញ ឬសន្និធិ (Items) ជាភាសាខ្មែរ និងអង់គ្លេស
 • បង្កើត ឬបន្ថែម និងកែប្រែលើ (Write Checks) ដោយអាចប្រើប្រាស់ជាពីរភាសា ខ្មែរ និងអង់គ្លេស
 • ទទួលបាន E-Filing មានការគណនា និងកត់ត្រាលើគ្រប់ប្រភេទពន្ធ (អាករលើតម្លៃបន្ថែម ពន្ធកាត់ទុកទូទៅ ពន្ធប្រាក់បៀវត្ស អាករស្នាក់នៅ អាករបំភ្លឺសាធារណៈ អាករពិសេស -ល-) ដោយស្វ័យប្រវត្តិ
 • អាចបោះពុម្ពបង្កាន់ដៃទូទាត់ប្រាក់ (Write Checks)
 • អាចផ្លាស់ប្តូរពី SO (Sales Order) ឲ្យទៅជា វិក្កយបត្រ (Invoice)
 • ទទួលបានអត្រាប្តូរប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃដោយស្វ័យប្រវត្តិពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា
 • ទទួលបានទិន្នន័យ E-Filing ដោយស្វ័យប្រវត្តិ
 • អាចបោះពុម្ព និងផ្ញើជាអុីមែល [វិក្កយបត្រ (Invoice) អនុលោមតាមពន្ធដារ]
 • អនុញ្ញាតឲ្យដាក់កំណត់សម្គាល់លើ វិក្កយបត្រ (Invoice) ដូចជា ច្បាប់ដើម ច្បាប់ចម្លង ស្ទួនជាដើម
 • អាចផ្លាស់ប្តូរពី PO (Purchase Order) ឲ្យទៅ Enter Bills
 • ទទួលបានអត្រាប្តូរប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃដោយស្វ័យប្រវត្តិពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា
 • ទទួលបាន E-Filing មានការគណនា និងកត់ត្រាលើគ្រប់ប្រភេទពន្ធ (អាករលើតម្លៃបន្ថែម ពន្ធកាត់ទុកទូទៅ ពន្ធប្រាក់បៀវត្ស អាករស្នាក់នៅ អាករបំភ្លឺសាធារណៈ អាករពិសេស -ល-) ដោយស្វ័យប្រវត្តិ
 • អាចបោះពុម្ព និងផ្ញើជាអុីមែល នូវ Enter Bills
 • អនុញ្ញាតឲ្យដាក់កំណត់សម្គាល់លើ Enter Bills ដូចជា ច្បាប់ដើម ច្បាប់ចម្លង ស្ទួនជាដើម
 • បង្កើត ឬបន្ថែម និងកែប្រែ ការទទួលប្រាក់ (Receive Payments)
 • អនុញ្ញាតឲ្យមានការបញ្ចុះតម្លៃ និងកាត់កងឥណទាន (Discount and Credit)
 • អាចបោះពុម្ពបង្កាន់ដៃទទួលប្រាក់ (Receipt Voucher)
 • សៀវភៅទិនានុប្បវត្តិលក់
 • សៀវភៅទិនានុប្បវត្តិទិញ
 • តារាងតុល្យការ
 • របាយការណ៍ចំណេញខាត
 • E-VAT លក់
 • E-VAT ទិញ
 • តារាងបុគ្គលមិនជាប់អាករ
 • តារាងក្រុមហ៊ុនក្រៅប្រទេស
 • E-Filing (ការទិញ)
 • E-Filing (ការលក់)
 • E-Filing (បញ្ជីពន្ធកាត់ទុក)
 • បង្កើត ឬបន្ថែម កែប្រែ លើគណនីអតិថិជន និងអ្នកផ្គត់ផ្គង់ (Customer/Vendor) ដោយអាចប្រើប្រាស់ជាពីរភាសា ខ្មែរ និងអង់គ្លេស
 • អាចពិនិត្យមើលរបាយការណ៍រួម ប្រវត្តិប្រតិបត្តិការ និងព័ត៌មានរបស់អតិថិន និងអ្នកផ្គត់ផ្គង់ (Customer/Vendor)
 • បង្កើត ឬបន្ថែម កែប្រែ និងអាចទាញយកទិន្នន័យពី ទំនិញ ឬសន្និធិ (Items) ជាភាសាខ្មែរ និងអង់គ្លេសបង្កើត ឬបន្ថែម កែប្រែ និងអាចទាញយកទិន្នន័យពី ប្លង់គណនី (Chart of Account) ជាភាសាខ្មែរ និងអង់គ្លេស
 • បង្កើត ឬបន្ថែម និងកែប្រែប្រតិបត្តិការ SO (Sales Order)
 • អាចបោះពុម្ព និងផ្ញើជាអុីមែល SO (Sales Order)
 • អាចផ្លាស់ប្តូរពី SO (Sales Order) ឲ្យទៅ វិក្កយបត្រ (Invoice)
  • ទទួលបានអត្រាប្តូរប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃដោយស្វ័យប្រវត្តិពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា
  • អាចផ្លាស់ប្តូរពីរូបិយប័ណ្ណគោលដើម ទៅជារូបិយប័ណ្ណបរទេស សម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាទិន្នន័យក្នុង E-Filing
 • អាចផ្លាស់ប្តូរពី PO (Purchase Order) ឲ្យទៅ Enter Bills
 • ទទួលបានអត្រាប្តូរប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃដោយស្វ័យប្រវត្តិពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា
 • ទទួលបាន E-Filing មានការគណនា និងកត់ត្រាលើគ្រប់ប្រភេទពន្ធ (អាករលើតម្លៃបន្ថែម ពន្ធកាត់ទុកទូទៅ ពន្ធប្រាក់បៀវត្ស អាករស្នាក់នៅ អាករបំភ្លឺសាធារណៈ អាករពិសេស -ល-) ដោយស្វ័យប្រវត្តិ
 • អាចបោះពុម្ព និងផ្ញើជាអុីមែល (Enter Bills)
 • អនុញ្ញាតឲ្យដាក់កំណត់សម្គាល់លើ PO (Purchase Order) ដូចជា ច្បាប់ដើម ច្បាប់ចម្លង ស្ទួនជាដើម
 • បង្កើត ឬបន្ថែម និងកែប្រែការទូទាត់ (Pay Bills)
 • អនុញ្ញាតឲ្យមានការបញ្ចុះតម្លៃ និងកាត់កងឥណទាន (Discount and Credit)
 • អាចបោះពុម្ពប័ណ្ណចំណាយ (Payment Voucher)
 • ទាញយកទិន្នន័យពី QuickBooks ជា Excel File
 • បញ្ជូនទិន្នន័យពី Excel File ទៅកាន់ QuickBooks
 • អាចចម្លងទិន្នន័យ QE (ទិន្នន័យភាសាខ្មែរ)
 • Restore ទិន្នន័យ QE

កញ្ចប់តម្លៃសេវាកម្ម

ឯកសារប្រើប្រាស់

របៀបប្រើប្រាស់មុខងារក្នុង QE Import-Export

វីដេអូបទបង្ហាញ

Play Video
របាយការណ៍ E-VAT/E-Filing

លោកអ្នកអាចទាញយកទិន្នន័យ និងទម្រង់សម្រាប់បំពេញព័ត៌មាន ឬធ្វើការ Upload ទៅក្នុងប្រព័ន្ធ E-VAT ឬ E-Filing (Desktop App) របស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារដោយស្វ័យប្រវត្តិ។

Play Video
របាយការណ៍ទិនានុប្បវត្តិទិញ និងលក់

ទិនានុប្បវត្តិទិញ និងលក់ត្រូវបានស្រង់ចេញពីប្រតិបត្តិការទាំងអស់ឬវិក្កយបត្រពន្ធនិងការបញ្ជាទិញ។

Play Video
ទម្រង់វិក្កយបត្រតាមតម្រូវការ

ផ្តល់ជូននូវទម្រង់ វិក្កយបត្រ ប៉ាន់ស្មានតំលៃ និង បញ្ជាទិញ ស្របតាមបទដ្ឋានកំណត់របស់នាយកដ្ឋានពន្ធដារប្រទេសកម្ពុជា។ ទម្រង់ទាំងអស់អាចកែសម្រួលបានដោយងាយ និងឆាប់រហ័ស។

ទាញយក QE Extension

របៀបដំឡើងកម្មវិធី QE Extension

ទាញយកកម្មវិធី QE Extension ដោយឥតគិតថ្លៃ
សម្រាប់ប្រព័ន្ធដំណើរការលើ Windows

ឃ្យូអុី អុិចស្ទែនសិន
v2.0.0.4-Beta

មុខងារដែលបានបន្ថែម
និងកែសម្រួល

ទាញយកការដំឡើង និងកំណត់អំពីប្រព័ន្ធ

ទាញយកអំពីរបៀប
នៃការប្រើប្រាស់

QE Import-Export Tool

កម្មវិធីបញ្ចូល និងទាញយកទិន្នន័យពី QuickBooks

ឥឡូវនេះយើងបានអភិវឌ្ឍនូវ QE Import-Export Tool ដើម្បីជួយដល់អ្នកប្រើប្រាស់កម្មវិធី QuickBooks ក្នុងការទាញយកទិន្នន័យដែលមានរូបិយប័ណ្ណគោលជាប្រាក់ដុល្លារ (Home Currency USD) ទៅបញ្ចូលក្នុង QuickBooks Company ថ្មីដែលមានរូបិយប័ណ្ណគោលជាប្រាក់រៀល (Home Currency KHR) ដោយចំណាយពេលតិច និងមានភាពងាយស្រួល។ អត្ថប្រយោជន៍របស់ QE Import-Export Tool គឺ៖

អាចទាញយកទិន្នន័យទាំងអស់ពី QuickBooks ចាស់ទៅបញ្ចូលក្នុង QuickBooks ថ្មីមួយទៀត។

អាចធ្វើការកែប្រែ និងបញ្ចូលអាត្រាប្តូរដោយស្វ័យប្រវត្តិទៅក្នុងប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុ។

ចំណេញពេលវេលាក្នុងការបិទបញ្ជីគណនេយ្យឆ្នាំចាស់ និងបើកគណនេយ្យឆ្នាំថ្មី។

ស្របតាមសេចក្តីប្រកាស និងតម្រូវការរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារកម្ពុជា។

សំណួរសួរញឹកញាប់

អ្វីដែលអ្នកត្រូវដឹងមុនធ្វើការសម្រេចចិត្តប្រើប្រាស់ QE Extension
កម្មវិធី QE Extension ធ្វើការជាមួយកម្មវិធី QuickBooks ដោយបន្ថែមទិន្នន័យភាសាខ្មែរ។ នៅពេលដែលអ្នកធ្វើប្រតិបត្តិការណ៍លើកម្មវិធី QE Extension ទិន្នន័យទាំងនោះនឹងមាននៅក្នុងកម្មវិធី QuickBooks របស់លោកអ្នកដោយស្វ័យប្រវត្តិ (Data Synchronization)។

ទាញយកដោយឥតគិតថ្លៃ

កម្មវិធី QE Extension អាចដំណើរការជាមួយកម្មវិធី QuickBooks Desktop ទាំងមាន ឬគ្មាន License។

យើងចាំបាច់ត្រូវមានកម្មវិធី QuickBooks ដើម្បីអាចប្រើប្រាស់កម្មវិធី QE Extension បាន។

លោកអ្នកអាចទាក់ទងមកកាន់ QE Extension យើងបានតាមរយៈអ៉ីមែល qe@qeextension.com ឬគ្រុបតេឡេក្រាម Support https://t.me/QE_Extension_CommunitySupport ក្រុមការងារយើងខ្ញុំនឹងប្រឹងប្រែងអោយអស់ពីសម្ថភាពដើម្បីដោះស្រាយរាល់បញ្ហាដែលលោកអ្នកជួបប្រទះ។ នៅលើទំព័រជំនួយយើងខ្ញុំលោកអ្នកក៏អាចស្នើសុំមុខងារថ្មី ឬរាយការណ៍ពីកំហុសប្រព័ន្ធបានផងដែរ។

 • តម្លៃគិតទៅតាមកញ្ចប់នៃកម្មវិធី QE Extension ដែលអតិថិជនបានជ្រើសរើស (Standard, Professional ឬ Import-Export) ដែលមានបង្ហាញក្នុងកញ្ចប់តម្លៃសេវាកម្ម។
 • QE Extension អាចនឹងមានតម្លៃបន្ថែមលើមុខងារសំខាន់ៗ មួយចំនួនទៀតដែលកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ និងដាក់ជាមុខងារ Optional សម្រាប់អតិថិជន។
 • ក្រុមហ៊ុន ឬអតិថិជនអាចធ្វើការដំឡើងកម្មវិធីដោយខ្លួនឯង
 • សម្រាប់ក្រុមហ៊ុន ឬអតិថិជនដែលត្រូវការសេវាកម្មរៀបចំប្រព័ន្ធប្រើប្រាស់ QE Extension ដល់ទីកន្លែងយើងនឹងគិតថ្លៃសេវាតាមទំហំការងារជាក់ស្តែង។
 • កម្មវិធី QE Extension អាចដំណើរការជាមួយកម្មវិធី QuickBooks Desktop (Accountant, Enterprise) ចាប់ពី Version 13 ឡើងទៅ។

ទេ ទិន្នន័យទាំងអស់នឹងត្រូវបានទាញយកពី QuickBooks ទៅ QE Extension ដោយស្វ័យប្រវត្តិ។

រាល់ទិន្នន័យដែលធ្វើប្រតិបត្តិការណ៍លើ QE Extension ត្រូវបានរក្សាទុកនៅក្នុង QuickBooks របស់លោកអ្នក។

 • បំប្លែងរូបិយបណ្ណគោលពីរូបិយបណ្ណដទៃទៅជាប្រាក់រៀលខ្មែរ
 • យកទិន្នន័យទិញ-លក់ដ៏ច្រើនពី POS មក Import ចូល QuickBooks យ៉ាងងាយ
លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់មុខងារ Import-Export នៅក្នុង QE Extension ក៏បាន ឬនៅក្នុង QE Import-Export ក៏បាន។
លោកអ្នកអាចធ្វើការ Import គ្រប់ប្រតិបត្តិការទាំងអស់ទៅក្នុង QuickBooks
លោកអ្នកអាចយកទិន្នន័យពីគ្រប់កម្មវិធីទាំងអស់ដើម្បី Import ចូលទៅក្នុង QuickBooks ព្រោះយើងមានទម្រង់ជា Excel Templates សម្រាប់បំពេញ។

មិនមានការគិតថ្លៃសេវានោះទេសម្រាប់ការប្រើប្រាស់កម្មវិធី QE Extension សម្រាប់ 1 នាក់ (1 User Free)។

លក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់

សូមស្វាគមន៍ក្នុងការប្រើប្រាស់ QE Extension របស់យើងខ្ញុំ។ លោកអ្នកបានអាន និងយល់ព្រមលើលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ដូចមានចែងខាងក្រោម៖
ការទទួលខុសត្រូវ៖

QuickBooks Licenses ជាការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្ទាល់។ QE Extension ជួយសម្រួលដល់អាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកក្នុងការប្រកាសពន្ធស្របតាមប្រព័ន្ធពន្ធដារ និងស្តង់ដាគណនេយ្យកម្ពុជា។ អ្នកប្រើប្រាស់ QE Extension ត្រូវទទួលខុសត្រូវលើកំហុសឆ្គងក្នុងការបញ្ចូលទិន្នន័យទៅក្នុងប្រព័ន្ធ និងការរៀបចំបែបបទសមស្របតាមតម្រូវការរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារដោយខ្លួនឯង។ អ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវត្រួតពិនិត្យនូវរាល់ទិន្នន័យនិងផ្ទៀងផ្ទាត់របាយការណ៍របស់ខ្លួនដើម្បីធានានូវភាពត្រឹមត្រូវទៅតាមជំហាននិមួយៗ សម្រាប់ដំណើរការប្រកាសពន្ធ។

ការរក្សាទិន្នន័យ និងឯកជនភាព៖

រាល់ទិន្នន័យទាំងអស់នឹងត្រូវរក្សាទុកក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្ទាល់។ អ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវទទួលខុសត្រូវលើការបាត់បង់ ឬខូចខាតទិន្នន័យដោយខ្លួនឯង។